Top [toptop] có bầu uống nước lá chè xanh được không